E-LEARNING

E-learning znamená v podstatě učení (se) s pomocí výpočetní techniky a Internetu.

Vytvoříme pro Vás výukové kurzy a testy v naší e-learningové aplikaci, která hostuje na našem vlastním serveru. Zákazník (=učitel) dodá pouze podklady k výukovému kurzu, vše ostatní zajistíme my. To znamená vytvoříme kurz k učení studentů včetně procvičovacích "cvičení" a testů.

E-learningovou aplikaci lze modifikovat podle požadavků autorů kurzu. E-learningovou aplikaci lze použít:
  • pouze k výuce jako výukový program
  • pouze k procvičování jako procvičovací program (student procvičuje vědomosti a kontroluje si vlastní úspěšnost)
  • pouze k testování získaných vědomostí jako testovací program (student je testován učitelem)
  • jako kombinaci výše uvedených možností (student se učí, procvičuje si a na závěr je testován a hodnocen učitelem)

Učební část je multimediální, základ je tvořen texty, k nim lze ovšem zařadit obrázky, videa, animace a zvuky.

V testu jsou zadávány otázky v různé formě.
Základem jsou otázky typu "Vyber správnou odpověď", "označ správný obrázek" apod., kde student volí z nabídnutých možností odpovědi. Tyto otázky jsou na znalosti studenta nejméně náročné, protože student může některé odpovědi správně "odhadnout". Dále je zde možnost zadat otázky typu "doplň správnou hodnotu, doplň správný výraz" bez nabídnutých alternativ odpovědí. Tyto otázky jsou náročnější, odpověď nelze odhadnout, je třeba ji znát. Lze jimi lépe prověřit znalosti studenta. Otázky "klikni na správné místo v obrázku" apod. umožňují prověřit praktické znalosti studenta, orientaci v problému, ne jen znalosti získané memorováním. Toto je další stupeň náročnosti na znalosti studenta. Některé otázky mohou být postaveny i tak, že se student k otázce vyjadřuje volně napsaným textem, kde vyjadřuje svůj názor k problému.

Dle požadavku učitele lze sestavit z otázek individuálně test a vytisknout ho.

Realizace